Forretningsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Disse forretningsbetingelser (Herefter ’’Betingelserne’’) gælder for alle tilbud og aftaler om Epic Bookings, CVR nr. 35128239 (Herefter ’’Virksomheden’’) ydelser, herunder salg og levering af festarrangementer, mobildiskotek, epiCAM og leje af udstyr mv.

1.2. Driften af hjemmesiden epicbooking.dk varetages af Virksomheden.

1.3. Nærværende forretningsbetingelser udgør de til enhver tid gældende vilkår og betingelser, dog med forbehold for eventuelle ændringer og/eller rettelser hertil.

1.4. Den juridiske eller fysiske person, arrangøren, (Herefter ’’Kunden’’) accepterer ligeledes disse Betingelser i sin helhed ved accept af Virksomhedens tilbud eller en på enhver anden måde indgået aftale, medmindre andet specifikt er aftalt mellem parterne, jf. pkt. 3.1.

1.5. Kunden kan ikke tolke udvist passivitet af nogen art fra Virksomheden som en accept af andre betingelser eller aftalevilkår end nærværende.

2. Indgåelse
2.1. Ved aftaleindgåelse i enhver form og/eller som nævnt i pkt. 1.4., erklærer den enkelte Kunde positivt at have læst og forstået Betingelserne samt disses retsvirkninger i retsforholdet med Virksomheden.

2.2. Virksomheden bliver tidligst forpligtet ved de af Virksomheden fremsatte erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Kunden har modtaget Virksomhedens ordrebekræftelse.

3. Aftalegrundlag
3.1. Ændringer af og tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.2. Ovennævnte eventuelle tillæg, Betingelserne og den enkelte skriftlige eller mundtlige aftale udgør den samlede aftale mellem Kunden og Virksomheden, hvorfor denne skal indgå i enhver tvist som det gyldige og bindende aftalegrundlag.

3.3. I det omfang forholdet ikke er beskrevet i Betingelserne, udfyldes dette af dansk rets almindelige regler, som i øvrigt er gældende generelt.

4. Priser
4.1. Alle priser angives i DKK (danske kroner) og ekskl. moms, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

4.2. Virksomheden har en række faste priser på specifikke ydelser, herunder udlejning af epiCAM (’’Selfieboks’’), udstyr til fest og andre arrangementer mv.

4.3. Herudover fastsættes priser for de af Virksomheden leverede ydelser skønsmæssigt i hvert enkelt kontraktforhold, og ud fra Kundens ønsker og behov.

4.4. Der tages forbehold for tastefejl, regnefejl og prisændringer i tilbud og priser på hjemmesiden.

5. Betaling
5.1. Betaling skal som udgangspunkt ske i henhold til den mellem Kunden og Virksomheden indgåede aftale.

5.2. Hvor andet ikke fremgår af aftalegrundlaget, sker betaling ved Virksomhedens anmodning.

5.3. Ved Kundens forsinkelse med betaling tilregnes herefter et rentetillæg i form af morarente på 2 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdagen og indtil betaling sker. Såfremt der foreligger forsinket betaling, er Virksomheden berettiget til at indstille eventuelt arbejde, herunder forberedelse, leje af udstyr mv., for Kundens regning og derefter gøre krav på erstatning for ethvert direkte og/eller indirekte tab sket i medfør af forsinkelsen.

5.4. I tilfælde af betalingsmisligholdelse fra Kundens side er Virksomheden berettiget til at ophæve aftalen og samtidig fremsætte erstatningskrav for ethvert tab, direkte såvel som indirekte, hændt som følge af misligholdelsen.

6. Levering
6.1. Leveringssted og -tidspunkt beror på den enkelte aftale mellem Kunden og Virksomheden, medmindre andet er aftalt, jf. pkt. 6.2. og 6.3.

6.2. Hvis der i den pågældende aftale ikke er truffet bestemmelse om levering som nævnt ovenfor, vil udgangspunktet ved Virksomhedens udlejning af udstyr, materiel og andet være, at levering sker på Virksomhedens adresse.

6.3. Ved Virksomhedens levering af samlede arrangementer, fester, mobildiskotek, epiCAM og andre ydelser, som Virksomheden tilbyder, vil levering af dette ske på det aftalte afholdelsessted. Hvis ikke andet er aftalt, ankommer mobildiskoteket ca. 2 timer før arrangementets aftalte starttidspunkt.

6.4. I det tilfælde, at Kunden eller medkontrahentens forhold bevirker, at Virksomheden ikke kan opfylde sine kontraktuelle forpligtelser, herunder levering på aftalt sted, er Virksomheden berettiget til at kræve ethvert tab i denne forbindelse erstattet.

6.5. Er det aftalt, at Virksomheden skal sørge for afsendelse til Kunden, afholder Kunden alle udgifter til fragt, forsendelse, forsikring mv. Kunden bærer ligeledes risikoen for forsendelsens hændelige undergang.

7. Afbestilling
7.1. Ved indgåelse af aftale med Virksomheden, har Kunden ikke afbestillingsret, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

7.2. Såfremt Kunden afbestiller uden forudgående aftale med Virksomheden som nævnt i pkt. 7.1., betragtes Kunden som værende i væsentlig misligholdelse af den indgåede aftale, med de dertil hørende beføjelser dermed retmæssigt opnået af Virksomheden.

7.3. Ved arrangementer såsom elevfester, mobildiskotek og lignende kan Kunden afbestille ydelsen mellem 21 dage til og med 8 dage før afholdelsesdagen mod betaling af kr. 1.000 ekskl. moms.

7.4. Afbestilles et arrangement i perioden 7 dage før afholdelsesdagen, er Virksomheden stillet som nævnt i pkt. 7.2., hvorefter Kunden fortsat er betalingspligtig af det fulde aftalebeløb.

8. Kundens forpligtelser og ansvar
8.1. I det enkelte kontraktforhold mellem Kunden og Virksomheden finder de heri aftalte vilkår anvendelse, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

8.2. Det påhviler Kunden som helhed at træffe foranstaltninger, til at sikre optræden til aftalt tid, uagtet forsinkelser og/eller aflysninger af transportmidler uden for Virksomhedens kontrol.

8.3. Virksomheden er berettiget til at undlade at optræde til et givent arrangement, hvis Kunden ikke opfylder sine kontraktuelle forpligtelser, jf. pkt. 9.

8.4. I det tilfælde, at Virksomheden hindres i en optræden eller enhver anden kontraktuel forpligtelse, som følge af Kundens forhold, misligholdelse og/eller manglende iagttagelser af forhåndsaftalte forhold, er Virksomheden alligevel berettiget til den fulde købesum, honorar eller anden form for aftalt betaling.

8.5. Ved afholdelse af diverse arrangementer påhviler ansvaret for opretholdelse af ro og orden Kunden.

8.6. Kunden hæfter ligeledes for alle former for skader og tab forvoldt af de til arrangementet deltagende gæster.

8.7. Ved udlejning og enhver form for lån, uanset med eller uden vederlag herfor, hæfter Kunden, lejeren, i sin helhed for skader forvoldt på Virksomhedens udstyr, herunder det til et mobildiskotek hørende materiel og udstyr.

8.8. Ethvert tab som Virksomheden pådrager sig som følge af de i pkt. 8.2.-8.7. nævnte tilfælde, berettiger Virksomheden til at rette erstatningskrav mod Kunden.

9. Praktiske forhold
9.1. Ved aftale med Virksomheden om udleje af materiel, påhviler det alene Kunden i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger som nævnt i pkt. 8.2.

9.2. Udgangspunktet for enhver aftale med Virksomheden om afholdelse af arrangement, mobildiskotek eller lignende, er at Kunden er forpligtet til at stille strømudtag, 16A CEE kraftstik, til rådighed for Virksomheden, eller på anden vis muliggøre strømudtag maksimalt 10 meter fra scene og/eller aftalte sted for opstilling af udstyr.

9.3. For så vidt angår fortæring, er Kunden ansvarlig for at stille drikkevarer samt en rimelig mængde spise til rådighed for Virksomheden forinden arrangementets starttidspunkt, medmindre andet er aftalt i den enkelte aftale.

9.4. I tilfælde af aftalt arrangement(er) med flere dages varighed, henstår al Virksomhedens materiel og udstyr udelukkende til Kundens ansvar.

9.5. Alle effekter, materiel og udstyr med forbindelse til eller indflydelse på Virksomhedens optræden må til enhver tid kun betjenes af Virksomhedens personale, eller en af Virksomheden eller arrangementets ansvarshavende udpeget person, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

9.6. Ved aftale med Virksomheden om udleje af materiel, udstyr eller andet, er Kunden forpligtet til ved lejeperiodens udløb at tilbagelevere dette i nøjagtig samme stand og mængde, som det havde ved udlejens starttidspunkt.

9.7. Virksomheden tager i relation til pkt. 9.6. forbehold for at foretage besigtigelser før, under og efter udleje af materiel og/eller enhver afholdelse af arrangementer med brug af sådant materiel og udstyr.

9.8. Ved aftale med Virksomheden om udleje af materiel og udstyr opbevares personoplysninger om lejeren i udlejningsperioden og senest indtil tilbagelevering i rette stand, herunder oplysninger som kørekortnummer, navn, adresse og telefonnummer.

10. Ansvarsbegrænsning
10.1. Virksomhedens ansvar for mangler, forsinkelser eller andet kan aldrig overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den ydelse fra Virksomheden til Kunden, der har dannet grundlag for det rejste krav.

10.2. Virksomheden kan, uagtet pkt. 10.1., under ingen omstændigheder blive holdt ansvarlige for indirekte tab, herunder avancetab, tidstab, driftstab mv.

10.3. Ved Kundens fordringshavermora og andre til Kunden relaterede forhold, hæfter Virksomheden ikke for fejl og mangler, eksempelvis hvis materialer eller andet anvist af Kunden var uegnede til formålet.

11. Force majeure
11.1. Virksomheden kan aldrig hæfte for eller blive holdt ansvarlig for begivenheder, som har karakter af force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

11.2. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke-udtømmende eksempler på force majeure kan være usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, hackerangreb i elektroniske systemer, oprør, valutarestriktioner, beslaglæggelse, arbejdsstridigheder mv.

12. Tvistigheder, lovvalg og værneting
12.1. Enhver tvist forsøges først og fremmest løst i mindelighed mellem parterne.

12.2. Samhandlen mellem parterne er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.3. Nærværende forretningsbetingelser skal være gældende for enhver tvist mellem parterne.

12.4. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Randers Byret som første instans.